Charakteristika produktu

Naše univerzálne kotly na pelety a štiepku HAMONT nadväzujú na najlepšie tradície. Sú vyrábané v dvoch typových a výkonových radoch, certifikované podľa európskej normy EN 303-5: 2013 v triede 5 a spĺňajú parametre a sú certifikované aj pre ekodesign! Kotly na biomasu HAMONT sa vyznačujú vysokou účinnosťou, plne automatickou prevádzkou automatickým čistením výmenníka a odpopolnením.

Charakterizuje ich predovšetkým:

1. Plne automatická regulácia

 • Riadiaca jednotka zabezpečuje automatický a bezobslužnú prevádzku kotla samotného a kotlového okruhu vrátane riadenia ochrany proti nízkoteplotnej korózii.
 • Okrem funkcií kotla môže riadiaca jednotka regulovať dva nezávislé vykurovacie okruhy, riadiť ohrev TUV v zásobníku, prípadne nabíjanie akumulačnej nádoby.
 • Samozrejmosťou je možnosť pripojenia sa k nadradenej regulácii so vzájomnou výmenou stavových signálov, dotykový diplej aj možnosť riadiť prevádzku kotla po internete.
 • Stavové signály a zmenu základných parametrov možno poskytnúť komunikačným protokolom Modbus RTU alebo Modbus RTU / IP.
 • Proces spaľovania je optimalizovaný a kontinuálne monitorovaný lambda sondou.

2. Vysoká miera komfortu

 • Kotly sú plne automatické. Zaisťujú od automatického zapálenia, prísunu paliva do spaľovacieho priestoru, cez čistenie teplovýmenných plôch tepelného výmenníka, odstránenie popola a roštovanie všetky dôležité funkcie.
 • Prostredníctvom GSM brány je možné zariadenie ovládať aj na diaľku. Eventuálne chybové stavy kotla je možné tiež indikovať prostredníctvom GSM komunikácie.
 • Pomocou Ethernetového rozhrania je možné zariadenie pripojiť k internetu a proces chodu kotla a celého systému vizualizovať.

3. Bezpečnosť prevádzky

 • Aj pri automatickej prevádzke je vďaka implementovaným istiacim systémom postarané o vašu bezpečnosť.

4. Ekológia a ekonomika prevádzky

 • Riadiaca jednotka optimalizuje spaľovací proces v celom rozsahu výkonu kotla kontinuálnym snímaním prebytku kyslíka lambda sondou v spalinách. Tým je zabezpečená vysoká účinnosť zariadenia v celom rozsahu regulovateľnosti.
 • Konštrukcia kotla je optimalizovaná pre dosiahnutie najvyššej efektívnosti a teplovýmennej plochy sú automaticky čistené.

5. Prispôsobivosť potrebám zákazníka

 • Spektrum našich výrobkov a modularita jednotlivých stavebných skupín umožňuje nájsť riešenie ako z hľadiska inštalovaného výkonu tak iz hľadiska stavebného usporiadania takmer pre každého.
 • Jednou z hlavných výhod je možnosť prispôsobiť prevádzku kotla použitie rôznych druhov palív na báze biomasy a to všetko iba nastavením parametrov riadiacej jednotky.

Popis kotla 40 – 101kW a jeho funkcie

Výkonový rad: 40 kW – 49 kW – 60 kW – 80 kW – 99kW – 101 kW

Kotly sú dodávané buď so zásobníkom paliva o objeme 1-1,4m3 (USV) alebo s tzv. Centrálnym vynášacím zariadením, ktoré automaticky dopĺňa palivo z centrálneho skladu do medzizásobníka kotla (USZI). Toto palivo je dopravované pomocou šneku do spaľovacej komory kotla, kde je zapaľované automaticky. Kotol je vybavený vysokoteplotné spaľovacou komorou s kruhovým horákom a prívodom primárneho vzduchu, nad ním potom vencom prídavného spaľovania s prívodom vzduchu sekundárneho. Prívod spaľovaného vzduchu je riadený dvoma nezávislými ventilátormi. Prúd spalín je pred vstupom do výmenníka usmerneny pomocou tzv. Deflektora, ktorý zabezpečuje optimálne dohorievanie. U tejto výkonovej rady je tepelný výmenník umiestnený nad ohniskom a čistenie jeho teplovýmenných plôch je zabezpečované automaticky.

Malá řada 1

Dosahujeme tak vysokej účinnosti kotlov. Optimálne prúdenie spalín je zabezpečené odťahovým ventilátorom. Popol je po dohorení pomocou dvoch slimákov vynášaný do zásobníka popola. Funkcie celého kotla je kontrolovaná riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje nastavenie požadovaného režimu pre rôzne palivá a zároveň obojsmernú komunikáciu cez GSM modem, prípadne môže byť vizualizovaná. Riadiaca jednotka optimalizuje spaľovací proces v celom rozsahu výkonu kotla kontinuálnym snímaním prebytku kyslíka lambda sondou v spalinách. Tým je zabezpečená vysoká účinnosť zariadenia v celom rozsahu regulovateľnosti. Výkon kotla je možné regulovať v rozsahu 30 – 100%.

Rez kotla malej série

Legenda:

Malá řada čelní řez
Malá řada boční řez
1. Primárny horák s pohyblivým roštom
2. Sekundárne veniec prídavného spaľovania
3. Deflektor
4. Zásobník popola
5. Tepelný výmenník s turbulátormi
6. Pohon turbulátorov
7. Ovládací panel s riadiacim systémom
8. Podávacia závitovka
9. Rozrušovací mechanizmus
10. Medzizásobník paliva
11. Oddeľovacia klapka medzizásobníka a dopravníka paliva
12. Popolové slimáky
13. Motor roštovania
14. Servisné dvere kotla
15. Motor pohonu turbulátorov
16. Komínová nadstavba
17. Odťahový ventilátor
18. Motor podávacieho a popolových slimákov
19. Príslušenstvo

– Primárny a sekundárny ventilátor
– Zapaľovací fén
– Núdzové zhášacie zariadenie
20. Kanister zhášania s hladinovým senzorom
21. Čistenie vzduchových kanálov
22. Dvojitá izolácia kotla

Popis kotla 150 – 500kW a jeho funkcie

Výkonový rad:

150 kW – 180 kW – 199 kW – 220 kW – 250 kW
300 kW – 350 kW – 400 kW – 450 kW – 499 kW – 500 kW

Kotly sú dodávané prevažne s tzv. Centrálnym vynášacím zariadením paliva, ktoré automaticky dopĺňa palivo z centrálneho skladu do medzizásobníka kotla (USZI). Ako alternatíva môže byť kotol inštalovaný so zásobníkom na palivo o objeme 1-1,4m3 (USV). S prihliadnutím ku kapacite kotlového zásobníka je vhodné u tejto varianty kotla dodávku paliva ďalej zautomatizovať (napr. V kombinácii so silom). Šnekovým dopravníkom je palivo privádzané do vysokoteplotné spaľovacej komory, kde je zapaľované automaticky. Odhorieva na kruhovom horáku za súčasného privádzania primárneho vzduchu. Nad ním umiestnený dvojdielny sekundárny veniec prídavného spaľovania s prívodom sekundárneho a terciárneho vzduchu zaisťujú dokonalé spaľovanie vznikajúcich plynov. Všetky ventilátory prívodu vzduchu sú nezávislé. Dokonalé dohorenie podporuje nad spaľovacou komorou umiestnený deflektor, ktorý zároveň vhodne usmerňuje spaliny pred vstupom do tepelného výmenníka.

Velká řada

Tento je umiestnený za ohniskom a jeho teplovýmenné plochy sú čistené automaticky. Tým je zabezpečené dosiahnutie vysokej účinnosti zariadenia. Optimálne prúdenie spalín je zabezpečené odťahovým ventilátorom s plynulou reguláciou v závislosti na aktuálnom podtlaku v spaľovacej komore, ktorý je kontinuálne snímaný. Pri kotloch tejto výkonovej rady je odťahový ventilátor súčasťou odlučovača tuhých znečisťujúcich látok (cyklón). Popol je po dohorení pomocou dvoch slimákov vynášaný do zásobníka popola. Funkcie celého kotla je kontrolovaná riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje nastavenie požadovaného režimu pre rôzne palivá a zároveň obojsmernú komunikáciu cez GSM modem, prípadne môže byť vizualizovaná. Riadiaca jednotka optimalizuje spaľovací proces v celom rozsahu výkonu kotla kontinuálnym snímaním prebytku kyslíka lambda sondou v spalinách. Tým je zabezpečená vysoká účinnosť zariadenia v celom rozsahu regulovateľnosti. Výkon kotla je možné regulovať v rozsahu 30 – 100%.

Rez kotla veľkej série

Legenda:

Velká řada čelní řez
Velká řada boční řez
1. Miešadlo priestorového vynášania
2. Slimáková prevodovka miešadla
3. Slimák dopravníka
4. Dopravník paliva
5. Motor dopravníka a prevodová skriňa
6. Oddeľovacie klapka medzizásobníka a dopravníka
7. Medzizásobník paliva
8. Rozrušovací mechanizmus
9. Podávacia závitovka
10. Príslušenstvo

– Primárne ventilátor
– Sekundárne 1 ventilátor
– Sekundárne 2 ventilátor
– Zapaľovacie fén
– Núdzové zhášacie zariadenie
11. Ovládací panel s riadiacim systémom
12. Primárny horák s pohyblivým roštom
13. Dvojdielny sekundárny veniec prídavného spaľovania
14. Spaľovacia komora
15. Deflektor
16. Servopohon klapky tepelného výmenníka
17. Motor pohonu turbulátorov
18. Zásobník popola
19. Motor podávacieho šneku
20. Roštovací mechanizmus s motorom
21. Popolové slimáky
22. Servisné dvere kotla
23. Kontrolné dvere kotla
24. Klapka výmenníka
25. Pohon turbulátorov
26. Tepelný výmenník s turbulátormi
27. Servisné dvere výmenníka
28. Komínová nadstavba
29. Dvojitá izolácia kotla
30. Odlučovač tuhých znečisťujúcich látok
31. Odťahový ventilátor
32. Popolník odlučovača TZL

Dopravníkové systémy HAMONT

Dopravu paliva zo skladov, ktorými môžu byť či už špeciálne vybudovaná silá alebo na tieto účely upravenej miestnosti v existujúcich budovách, zaisťuje priestorový vynášacie systém. Skladové priestory môžu mať kruhový, štvorcový alebo obdĺžnikový (pomer strán 4: 3) pôdorys a podlaha vedľa, nad aj pod úrovňou podlahy kotolne. Vynášací systém možno prispôsobiť rozličným dispozíciám skladu aj vďaka tomu, že dopravník možno vôči medzizásobníku pri kotle orientovať v rozmedzí 230 ° v horizontálnej a 25 ° vo vertikálnej rovine. Dĺžka dopravníka potom môže dosahovať až dĺžku 12 metrov. Náš priestorový vynášací systém je vybavený robustným slimakovým dopravníkom s dvakrát uloženým hriadeľom slimáka, ktorý má progresívne stúpanie zamedzujúce jeho upchatie. Doprava paliva zo skladu prebieha od okamihu, keď ultrazvukový senzor v medzizásobníku vyhodnotí množstvo paliva ako nedostatočné.

Čas potrebný na doplnenie optimálneho množstva sa mení podľa energetického obsahu a sypnej hmotnosti paliva. Servopohonom ovládaná oddeľovacie klapka na ústí dopravníka zaisťuje ochranu proti spätnému horeniu doplnená havarijnom hasiacim zariadením. Klapka sa otvára na dobu nevyhnutne potrebnú pre doplnenie paliva a potom hermeticky oddelí medzizásobník od skladu paliva.

Optimálne vyprazdňovanie skladu paliva pri veľkých priemeroch priestorového miešadla je zabezpečené rovnomerným tlakom ramien v celom jeho priemere. Vysoká spoľahlivosť, dlhá životnosť a odolnosť proti opotrebeniu sú dané konštrukčným riešením, použitými materiálmi a komponentami.

Štandardné prevedenie:
Priemer zväzkov listových pružín: 2,5-4m

Predĺžené prevedenie:
Priemer zväzkov listových pružín v spojení s masívnymi oceľovými ramenami: 4,5-5,5m

Dopravníkový systém - štandardné prevedenie Dopravníkový systém - predĺžené vyhotovenie

Ako optimálne riešenie dopravy paliva pre kotly zapojené v kaskáde možno voliť spoločný dopravníkový systém. Tento má pre oba kotly spoločné miešadlo a samostatné slimakové dopravníky k jednotlivým kotlom.

Spoločný dopravníkový systém

Palivo

Jednou zo základných výhod našich kotlov je možnosť prispôsobiť prevádzku kotla rôznym palivám na báze biomasy iba nastavením parametrov riadiacej jednotky. Táto vlastnosť robí naše kotly popravde univerzálnymi. Ich konštrukčné riešenie potom umožňuje aj použitie palív, u ktorých nie je automatizácia procesu úplne obvyklá. V nasledujúcom zozname uvádzame vybrané typy palív, ktoré sú našimi kotlami bez problému spaľované.

Drevená štiepka Drvené drevo Drevené pelety Drevené brikety
Drevená štiepka
frakcie 30x30mm (40×40) – vlhkosť do 30%
Drvené drevo
ideálne tiež frakcie 30x30mm (40×40) – tento typ paliva doteraz väčšinou spaľovaný vo väčších energetických zariadeniach – umožňuje využiť aj v menších zdrojoch recyklovateľný energetický odpad
Drevené pelety
dnes už štandardné palivo (môže sa použiť priemer 6mm i 8mm)
Drevené brikety
priemer 40mm – dĺžka 50mm (brikety mäkké – priemer 80mm – dĺžka 50mm)
Piliny Hobliny Odpad z drevotriesky Papierové pelety alebo brikety
Piliny
odpad z drevovýroby (možnosť aj podielom brúsneho prachu)
Hobliny
odpad z drevovýroby
Odpad z drevotriesky
piliny, drť, lisované brikety (kotolne nad 300kW)
Papierové pelety alebo brikety
napr. odpad z papierenského priemyslu
Makovina a brikety z makoviny Rôzne zmiešané palivá na báze vyššie uvedených
 • Drvená kôra (drevospracujúci priemysel)
 • Pazderia a brikety z pazderia (odpad pri výrobe ľanu a konope)
Makovina a brikety z makoviny
(využitie odpadu z rastlinnej výroby)
Rôzne zmiešané palivá
na báze vyššie uvedených

Spaľovaním palív na báze biomasy môžeme dôjsť zaujímavým výsledkom. Palivá z obnoviteľných zdrojov nám môžu pomôcť so znižovaním našej závislosti na dodávkach energií fosílnych palív, predovšetkým zemného plynu.

Viac než desaťročné skúsenosti však ukazujem, že inštaláciou našich zariadení sa mnoho klientov stalo v oblasti tepelnej energie úplne nezávislými. Jedná sa predovšetkým o malé aj veľké drevospracujúce firmy, poľnohospodárske farmy obecné prevádzkarne, školy a pod.