Popis kotle 150 – 500 kW a jeho funkce

Výkonová řada:

150 kW – 180 kW – 199 kW – 220 kW – 250 kW
300 kW – 350 kW – 400 kW – 450 kW – 499 kW – 500 kW

Kotle jsou dodávány převážně s tzv. centrálním vynášecím zařízením paliva, které automaticky doplňuje palivo z centrálního skladu do mezizásobníku kotle (USZI). Jako alternativa může být kotel instalován se zásobníkem na paliva o objemu 1-1,4m3 (USV). S přihlédnutím ke kapacitě kotlového zásobníku je vhodné u této varianty kotle dodávku paliva dále zautomatizovat (např. v kombinaci se silem). Šnekovým dopravníkem je palivo přiváděno do vysokoteplotní spalovací komory, kde je zapalováno automaticky. Odhořívá na kruhovém hořáku za současného přivádění primárního vzduchu. Nad ním umístěný dvoudílný sekundární věnec přídavného spalování s přívodem sekundárního a terciárního vzduchu zajišťují dokonalé spalování vznikajících plynů. Všechny ventilátory přívodu vzduchu jsou nezávislé. Dokonalé dohoření podporuje nad spalovací komorou umístěný deflektor, který zároveň vhodně usměrňuje spaliny před vstupem do tepelného výměníku.

Velká řada

Tento je umístěn za topeništěm a jeho teplosměnné plochy jsou čištěny automaticky. Tím je zabezpečeno dosažení vysoké účinnosti zařízení. Optimální proudění spalin je zabezpečeno odtahovým ventilátorem s plynulou regulací v závislosti na aktuálním podtlaku ve spalovací komoře, který je kontinuálně snímán. U kotlů této výkonové řady je odtahový ventilátor součástí odlučovače tuhých znečišťujících látek (cyklon). Popel je po dohoření pomocí dvou šneků vynášen do zásobníku popela. Funkce celého kotle je kontrolována řídící jednotkou, která umožňuje nastavení požadovaného režimu pro různá paliva a zároveň obousměrnou komunikaci přes GSM modem, případně může být vizualizovaná. Řídící jednotka optimalizuje spalovací proces v celém rozsahu výkonu kotle kontinuálním snímáním přebytku kyslíku lambda sondou ve spalinách. Tím je zabezpečena vysoká účinnost zařízení v celém rozsahu regulovatelnosti 30 – 100 %. Toho lze využít při použití kotlů jako zdroje pro vytápění průmyslových hal nebo centrálního vytápění teplem v obcích nebo sídlištích a to s celkovým výkonem až 2 MW tepelného výkonu.

Řez kotle velké řady

Legenda:

Velká řada čelní řez
Velká řada boční řez
1. Míchadlo prostorového vynášení
2. Šneková převodovka míchadla
3. Šnek dopravníku
4. Dopravník paliva
5. Motor dopravníku a převodová skříň
6. Oddělovací klapka mezizásobníku a dopravníku
7. Mezizásobník paliva
8. Rozrušovací mechanismus
9. Podávací šnek
10. Příslušenství

– Primární ventilátor
– Sekundární 1 ventilátor
– Sekundární 2 ventilátor
– Zapalovací fén
– Nouzové zhášecí zařízení
11. Ovládací panel s řídicím systémem
12. Primární hořák s pohyblivým roštem
13. Dvoudílný sekundární věnec přídavného spalování
14. Spalovací komora
15. Deflektor
16. Servopohon klapky tepelného výměníku
17. Motor pohonu turbulátorů
18. Zásobník popela
19. Motor podávacího šneku
20. Roštovací mechanismu s motorem
21. Popelové šneky
22. Servisní dveře kotle
23. Kontrolní dveře kotle
24. Klapka výměníku
25. Pohon turbulátorů
26. Tepelný výměník s turbulátory
27. Servisní dveře výměníku
28. Komínová nástavba
29. Dvojitá izolace kotle
30. Odlučovač tuhých znečišťujících látek
31. Odtahový ventilátor
32. Popelník odlučovače TZL