Popis kotle 40 – 101 kW a jeho funkce

Výkonová řada: 40 kW – 49 kW – 60 kW – 80 kW – 99 kW – 100 kW – 101 kW

Kotle jsou dodávány buď se zásobníkem paliva o objemu 1-1,4m3 (USV) anebo s tzv. centrálním vynášecím zařízením, které automaticky doplňuje palivo z centrálního skladu do mezizásobníku kotle (USZI). Toto palivo je dopravováno pomocí šneku do spalovací komory kotle, kde je zapalováno automaticky. Kotel je vybaven vysokoteplotní spalovací komorou s kruhovým hořákem a přívodem primárního vzduchu, nad ním pak věncem přídavného spalování s přívodem vzduchu sekundárního. Přívod spalovaného vzduchu je řízen dvěma nezávislými ventilátory. Proud spalin je před vstupem do výměníku usměrněn pomocí tzv. deflektoru, který zabezpečuje optimální dohořívání. U této výkonové řady je tepelný výměník umístěn nad topeništěm a čištění jeho teplosměnných ploch je zajišťováno automaticky.

Malá řada 1

Dosahujeme tak vysoké účinnosti zařízení. Optimální proudění spalin je zabezpečeno odtahovým ventilátorem. Popel je po dohoření pomocí dvou šneků vynášen do zásobníku popela. Funkce celého kotle je kontrolována řídící jednotkou, která umožňuje nastavení požadovaného režimu pro různá paliva a zároveň obousměrnou komunikaci přes GSM modem, případně může být vizualizovaná. Řídící jednotka optimalizuje spalovací proces v celém rozsahu výkonu kotle kontinuálním snímáním přebytku kyslíku lambda sondou ve spalinách. Tím je zabezpečena vysoká účinnost zařízení v celém rozsahu regulovatelnosti. Výkon kotle lze regulovat v rozsahu 30 – 100%.

Řez kotle malé řady

Legenda:

Malá řada čelní řez
Malá řada boční řez
1. Primární hořák s pohyblivým roštem
2. Sekundární věnec přídavného spalování
3. Deflektor
4. Zásobník popela
5. Tepelný výměník s turbulátory
6. Pohon turbulátorů
7. Ovládací panel s řídicím systémem
8. Podávací šnek
9. Rozrušovací mechanismus
10. Mezizásobník paliva
11. Oddělovací klapka mezizásobníku a dopravníku paliva
12. Popelové šneky
13. Motor roštování
14. Servisní dveře kotle
15. Motor pohonu turbulátorů
16. Komínová nástavba
17. Odtahový ventilátor
18. Motor podávacího a popelových šneků
19. Příslušenství

– Primární a sekundární ventilátor
– Zapalovací fén
– Nouzové zhášecí zařízení
20. Kanystr zhášení s hladinovým senzorem
21. Čištění vzduchových kanálů
22. Dvojitá izolace kotle